Make your own free website on Tripod.com

היפרגויב

.2/8/64-ב דלונ רחש דדוע
דמל םש הקיזומל אנפלואב םייפש ץוביקב תילקיזומה וכרד תא דדוע לחה 12 ליגב רבכ
ינודעומב עיפוהו "םלאס" ומכ תונוש תוקהלל לגלגתהו הריעה רזח 15 ליגב .םינש 3 ךשמב
הקיזומל ס"היבב וידומיל תא דדוע לחה 1988 תנשב .דועו "ןד עונלוק" ,"ןיוגניפה" - 80-ה תונש
רבכ שמשמ דדוע .הניגנהו הקיזומה ביבס םה דדוע לש ויקוסיע םויה דעו זאמו ,"ןומיר"
תועפוהב ,םיטילקתב "טויועתה" - ןפג ביבא לש יווילה תקהלב עובק ףפותמכ 1991-מ לחה
ףפותמכ וכרד דצב .הנילודנמו הרטיג ,תיחופמ לע הקהלב דדוע ןגנמ ףסונב .היזיוולטבו
"הדגירבה יקיתו" תקהלב רבח היהו םינוש רבאק יבכרהב דדוע ףתתשה ,"טויועת"ב
ימולש םע דחיב דדוע םיקה 1999 תנשב .1995-ב "ולסואב ףרוח" קסידה תא האיצוהש
קסיד תא הנש התואב האיצוהש "תוניטלפ"ה תקהל תא ("טויועת"ה תקהל ןדילק) ןניק
םידדצ םג וייחב דדוע הסינ תילקיסומה וכרד דצב ."תוניטלפה" הלש םירוכיבה
'גנירפה ןורטאית לש הגצה) "הבהאל םוקמ"ב ףתתשהו םידלי תוגצהב קחשמ לש
הליעפה ותופתתשהל ףסונב דדוע ."ןורחאה ןרומרוקה" הגצהבו (ילארשיה
,"וקיפוק" ,"חלמה דבניס" :םהיניב תוגצהל םינחלו הקיסומ םג בתכ תוגצהב
תאזה הרישעה תוליעפה לכ דצב תונורחאה םינשב ."2 הבמיס"ו "תרזועה יליל"
.תונוש וידר תונחתל תומוסרפב הרישו תוניירק םג בלשל דדוע לחה
.תופצל המל שי .ולשמ שדח רמוח לע דדוע דבוע הלא םימיב
היפרגויבה תא ספדה