Make your own free website on Tripod.com


platinot.gif (11979 bytes)

| םינומהל םויפוא | הקד לכב | רהוז תרענ | הבהאמ עגתשמ | (רשואה תא תאצומ) תאיל

תא | היטפמיס | םינטק תומולח | חריב םילדגמ | תוומ דחפ |

(רשואה תא תאצומ) תאיל
רדה ינדו ןניק ימולש :ןחלו םילימ
םוקמ לכב םוקמ לכב רשואה תא תאצומ תאיל
תוארל וניצרו ,קודבל וניצרו
תויהל לוכי תמאב םא
םוקמ לכב םוקמ לכב רשואה תא תאצומ תאילש
:תאיל תא וארת
םוקמ לכב  םוקמ לכב רשואה תא תאצומ איה םואתפ
ןכתי אל הז םצעב ,יתרמאו
ןכסמ דימת ינאו דואמ הל בוטש
םוקמ לכב רשואה תא תאצומ תאיל יכ
םוקמ לכב
?םוקמ לכב רשואה תא תאצומ איה ךיא
!תויחל הל ונת
םוקמ לכב רשואה תא תאצומ תאיל
םוקמ לכב
די הל ונתרכו לגר הל ונדרוה זא
ללכב השיגרמ איה תמאב םא תוארל ידכ
םוקמ לכב רשואה תא תאצומ איה בושו
םוקמ לכב
הבהאמ עגתשמ
ןניק ימולש :ןחלו םילימ
םולכ תרמוא אל תא
ךכרדל תכלוה תאשכ
בשוחו ךב טיבמ ינא
יל םיאתמ אל הזש
דרפיהל ןמזמ היה ךירצ
ךיילע קעוצ ינא
ריקב שארה תא קפודו
םייפנכ שורפל הצור
ריוואב ןמזמ רבכ תאש קר
תקתושו הפי תא לבא
ךתוא בהוא ינאו
תקתושו הפי תא לבא
ךתוא הצור ינאו
ונחנא ןמז המכ
רבכעו לותחב םיקחשמ
דימת הצור ינאש המ לכ
ישפיט ךל הארנ
רמגנ הזש בוצע יל תאז לכבו
והשמ תשפחמ תא
תתל ךיא גשומ ןיא ילש
רבכ ןיבהל עגתשמ ינא
...  תמאב הצור תא המ
רהוז תרענ
ןניק ימולש :ןחלו םילימ
םירפס אורקל תבהוא אלו דומלל תבהוא אל איה
םייחב רזוע אל הזו רתוימ ץמאמ הז
ןופלטה דיל םויה לכ תבשוי
ןותיעב תוליכרב הקיקשב תנייעמ
הפי תאזכ איהש ללגב
.הילגרל םילפונ דימת םלוכ

םידליה ץורעב היזיוולטב תינכת הל ונתנ

םינמגוד המכ דוע םע תויוטש תרבדמ איה תינכתב
םידמולו םיניבמ ,םיטיבמ םידליהו
םייחב לכה הז ףוגה חותיפש
רעוכמ התא םאו
םייניעהמ ונל ףועת זא

ילש ריקה לע היולת רהוז תרענ

 

סקס תבהוא שממ אל איה לבא תינשוח תיארנ איה
.ץמאתהל ילב הל יאדכש ימ םע קר תבכוש איה
תורבח םע רבדת איה השעמ רחאלו
"תורעוכמ תועידי" ןותיעה תכרעמב
.הילגרל לפנ אוה םגש ועדי םלוכש

ילש ריקה לע היולת רהוז תרענ

 

:הצור דחא לכ
,םסרופמ תויהל
,רישע תויהל
,קזח תויהל
וטולב וא סיפב וא וטוטב תוכזל
תינמגוד םע תאצל וא
יל דיגי והשימש זא
?םייח ונחנא הפיא

"הנשה תינמגוד" סקטב רישל הל ונתנ

הצרעהב הב והב תודליה לכו
,תרמז םג איהו תינקחש איה יכ
,תרשכומ ארונ ללכב איהו
יל דיגי והשימש זא
?םייח ונחנא הפיא

ילש ריקה לע היולת רהוז תרענ

הקד לכב
רחש דדוע :ןחלו םילימ
יב רגסנ והשמ הקד לכב
ןוימד קר ראשנ הקוחר הכ תאשכ
יל הכחמ אל תא םיל רבעמ
ןולח דוע רגסנ בוחרל רבעמו

ךיינפ תא םיריאמש םיבכוכ שי

םולחה ינא הנשי תאשכ
ךיילא חרוב שגרה םימעפלו
ןויגה לומ לא המחלמב

ךייניעב בותכ הז ,תא וז ילוא

לוחכ ףחש ומכ ,הילשא קר וז ילוא
ךיינפ תא רייצמ םיה לוח לע
ןוימד לש םי ךות לא םתיא וחקל םילגהש

ךיינפ תא םיריאמש םיבכוכ שי

םולחה ינא הנשי תאשכ
ךיילא חרוב שגרה םימעפלו
ןויגה לומ לא המחלמב
םינומהל םויפוא
ןניק ימולש :ןחלו םילימ
הדרחב טיבמו םימשב בשוי םיהולא דחא
ומשב םירבדמה םירוחשה ישבולב
הרותה תא םיפלסמו
,תויותיחשה לכ ךיא ןיבמ אל אוהו
םירקשהו ,תובינגה
ןעוטש ימ ידי לע םישענ
םיהולאב הנומאל

תועבשהו םיסקט -םינומהל םויפוא

תואלפנו םיסנ -םינומהל םויפוא
רהזיהל ךירצ לבא
רבדל יל רוסא
תרחא
יתוא םג וגרהי םה
...םיהולא םשב

ימואל ןוסא שחרתמ םא דימת

םילייח ונל םיעגפנו
דסחתמ והשמ ודיגי םה
םינפש ילכואו תוזוזמ לע
תויעב הברה ןיא םליבשב תמאב יכ
הגאדל םוקמ וא
םהלש םידליה יכ
םנמז תא םילבמ
הבישיב טקשב

...םינומהל םויפוא

רג ינא ובש בוחרה לע וטלתשה םה

תינוליחה ביבא-לתב
תוומ דחפ
ןניק ימולש :ןחלו םילימ
,שאר'ת םיקפוד
,םיבכוכב םיטיבמ
-הבהאב םיקחשמ
.תוומ דחפ
תוקסרתמ תוינוכמ
םיצצופתמ םישנאו
-םיקוקיזב םיקחשמ םיסובוטוא
.תוומ דחפ

(תוריל) תוארל יל ינתת קר

.םיידיה לע םד ךל שי םא

היירטמ םע לגרמו הדגהמ לבחמ

-םיתורישל וידחי םיכלוה
.תוומ דחפ
,םידחוימ םלוכ
,םישיגר םלוכ
-רבדה ותוא םיארנ םלוכ לבא
תוומ דחפ הז יכ

(תוריל) תוארל יל ינתת קר

.םיידיה לע םד ךל שי םא

םיציצעב םימס םילדגמ םיחרזא

-הרידב תספרמה לע
.תוומ דחפ
,םיבנגו םירטוש ,םייתדו םיהולא
-הרעמ לע םיבר
תוומ דחפ

(תוריל) תוארל יל ינתת קר

.םיידיה לע םד ךל שי םא
חריב םילדגמ
ןניק ימולש :ןחל רוניל תידיע :םילימ
םידאמל םיבתכמ בתוכ אוה
חריב םילדגמ הנובו
םידיספמה םידמוע וב םוקמב
.חצנל לכויש ןימאמ
,דובא ברק הזש עדוי אוה
,תועט ןאכ הלפנש בשוח אוה
חרובו שאה לא ךשמנ אוה
.חריב םילדגמ הנובו

תומוצע םייניעב בשוי אוה

תשקל רבעמ לא אירממו
ומצע תא הינפב גיצמ אוה
,תשקעמ איה םא יל קיצמו
,טילחהל רוסאש טילחה אוה
,תילולש הז וליבשב םלועה
,עדרפצה םתסה ןמ תאו
.חריב םילדגמ הנוב אוה

וביבסמ טיביו ררועתי דחא םוי

,ןיאש םסקה תא שפחיו
,שולש דע רופסי אוה
,אובל ול ארקי אוה
.הכחיו
.ןקורתה חריב לדגמה

ףע אוהש יפוי הזיא ולכתסת

ונילעמ םיבכוכ ףסואו
ףלחש עגר לכ ול טקלמ
,ךלש תיבה לע תחני אוה
,תכלה רבכ תאש עדוי אל
-חתפמה תא תחקלו
.חריב םילדגמ הנוב אוה

...דחא םוי

םינטק תומולח
רחש דדוע :ןחלו םילימ
ןואכידמ החונמ םויה יל שי
םיחרפ לע עומשל רתוי הצור אל
םולחה םע הנואת הלילב יל התרק
םינטק תומולח ףלאל ץפנתהש
םינטק תומולח ...וה

ךלש תויזהה ךותב תויהל הצור

תוברחה לוחמ תא ךתיא דוקרל
םירדח העברא בלב יל שי
םינפבמ ךל םיקעוצ תוריקהו

תונטקה תועשה לא רע ינא וישכע זא

תודיחפמ יד תובשחמ ררועמ הז
היטפמיס
ןניק ימולש :ירבע חסונ "הרידנ רופיצ" :ןחלו םילימ
םויה דבל ןושיל יכלתשכו
ךתלד תא ילענתו
רופכב דבל םיעורשה לע יבשח
םלועב הבהא קיפסמ ןיא

רבח ,םיכירצ ונא היטפמיס

םלועב הבהא קיפסמ ןיא יכ

ראשה לכ תא אנוש םלוע יצח

לכה תא שי םלוע יצחלו
בערב עווג םלוע יצחו
םלועב הבהא קיפסמ ןיא יכ

רבח ,םיכירצ ונא היטפמיס

םלועב הבהא קיפסמ ןיא יכ

 

תא
ןניק ימולש :ןחלו םילימ
תא
,רבד תרמא אלו תכלה
.תויחל לוכי אל ינא ךיידעלבש תעדוי תאו
תא
,רבד תראשה אלו תבזע
.תויחל לוכי אל ינא ךיידעלבש תעדוי תאו
תא
,רבד ראשנ אלו תבזע
.תויחל לוכי אל ינא ךיידעלבש תעדוי תאו