Make your own free website on Tripod.com

links_title.gif (994 bytes)

."תוניטלפ"ה תקהל לש תיבה רתא ימשרה רתאה - תוניטלפה
(רחש דדוע םהיניב) "טויועת"ה תקהל ירבח לע םיטרפ ףד הקהלה יטרפ - "טויועתה"
  .וידרו הקיסומ יניינעל הידפולקצניא Mooma
.הדובעב אצמנ ךרעה ךא ,"הדגירבה יקיתו" תקהל לע Mooma-ב רתאה ינימ הדגירבה יקיתו
.תוניטלפה לש Mooma-ב רתאה ינימ תוניטלפה