Make your own free website on Tripod.com

soundm.gif (8059 bytes)videom.gif (6114 bytes)wordsm.gif (6747 bytes)


vatikey.GIF (9146 bytes)

 

| זולב ךתיא דוקרל הצור | ליבאנ הי | תומולח לש ריסא | רטסופ | תומולח | יטרדנטס זולב | קשנ לש לכור

| ולסואב ףרוח | ידמ הריעצ | תידיאונרפ ריע | תי'גני'ג | הבהא הל השוע | ןדע ןגל ךרדה |

.זר-ןהכ יחא :םינחלהו םילימה לכ

קשנ לש לכור

שרפנ ןבל לוחכ חיטש
תויצוקה וינפ לומ
רטעמ ינולמגה וכויח
ישיש םוי לש םיפסומה תא
םירוי תתיכ לומ הקירפאב
יזוע םע דלי
ולש לדופה תא לבוט אוה
.יזוק'גה ךותב

ץראה תרצות ,קשנ לש לכור
הדיריב בוט בחוס ,םייתשו םירשע לדומ

םונהיגו ןדע-ןג שי םא
ןורחאל עיגי יאדוב אוה
וירכמ תא שוגפי םש
ןוכיתה םי רוזחמ םלוכ
רופאב םילייח ,האוגרקינ
םייכריב לע םישנ
לילגה ךותמ טלפנ רורצ
.םימה לע תופוג

...קשנ לש לכור

רציבוה חתותל תוריש רידשת
תינידנולב הכיתח רפו'צמ םגדמ
.רק ןיידע הנקה ,גנילרד ימ וה

יטרדנטס זולב

תיטרדנטס הטימ ,יטרדנטס הפק
.ארונ תיטרדנטס הניכש
יטרדנטס ןויז ,יטרדנטס ףוג
.ארונ יטרדנטס וקסיד

םיהולא תא לאוש ינא
םיגלשה ועיגי יתמ
םיבוהצה םירפרפה ךרדב ךלוה
.ךיידעלב תולילב עיזמ

ןאכמ יתוא וחקל םה
ןבלה םונהיגל
רופא תצק םשמ יתרזח
תולוגס םירופצ
תוחומה ךותב ורקינ
לזאזעל יתוא תקליס המל

...םיהולא תא תא לאוש ינא

תומולח

םימשגתמ אל תומולח
,ונמצע תא םימסוח ונחנא
הזה יפויה ינפב
הזה יפויה לכ
םינמיס קר םה ,םישנא
ףוס ןיאה ליא ,ונלש ךרדב

ךתיא תויהל הצור
באכ ילב ,םוסק ףרוחב
ךתיא תויהל הצור
,באכ ילב םוסק ףוחב
חורה הצק דע
יל הפי תא
(שמש) גלשה הצק דע
רתוומ אל ינא
קוחהמ םיחרוב
ונמצעמ םיחרוב
םלועל ,ךיילע רתווא אל ינא

רעיה לא ץר ,טשפתמ
םיבוטה םישנאה ,םירג םה םש
דיתעה לש

...תויהל הצור

רטסופ

הז תא תישע ,ןכ
םלוכמ לודגה התא
ישיא בשחמ לע תבשי
יתוא תתנכיתו
תינוימד ריע תינב
ךלש הלוכ
ךממ קלח היהא ינאש תיצר
רתוי ןאכ רג אל ינא וישכע
רתוי ןאכ רג אל ינא ,אל
רתוי ןאכ רג אל ינא

רטסופ ינא וישכע
ךלש תועמדה ריק לע
לספ דוע ינא וישכע
ךלש תובזכנה ,תווקתה ןוראב
ןבא דוע ינא וישכע
םיה לא םרוזש םולחב
ינא תויהלמ ץוח ,לכה ינא וישכע

ללקל היה רוסא
םיחיטשה ןמ ביישרטפא חיר
הקישנל ךרדה עצמאב
הקיר הטימ ומכ ךלש םייניעה
תררועתה דחא םוי
תינכתב קפוד אל והשמ
ךלש לצה ךותמ תאצל ,חוכ יל היהיש תבשח אל

תומולח לש ריסא

?הצר תא המל
םירכומ תוריקל תרזוח
?הצר תא המל
םירירקה םיפדל תחרוב
?וישכע הצר תא המל
דצב דמוע ינא
?וישכע הצר תא המל
דחא טבמ קר ונפלחה

תעגל םיצור ךכ לכ ,הרוק הז
םוח תחקל םיצור ךכ לכ ,הרוק הז
םוח קר םיצור
ימצע תא ךב האור ילוא
תומולח לש ריסא

?הצר תא המל
הפטיל אל ,םעפ ףא הליהתה
?הצר תא המל
וויק אל םעפ ףא םיגגוחה
?וישכע הצר תא המל
ריעה לא תחרוב
?וישכע הצר תא המל
קיר ןאכ היהנ םואתפ

...תעגל םיצור ךכ לכ ,הרוק הז


ליבאנ הי

?המל - הבהאה דעצמ ךותב וקסרתי םינומיר המל
?המל - םידלי לש םלדוגב ויהי םיתמה תונורא
?המל - םירמנ לש תוברק עלסה יקיקנב
םיחא םהש םיאור םה ,רחשה תולע םע

חוכשל ,ליבאנ הי ,ךתיא תבשל הצור ינא
חולסל ,ליבאנ הי ,ךתיא תבשל הצור ינא

?המל - םיימשה לומ דחיב ודמעי אל שדקמהו דגסמה המל
?המל - םיסקרק לש םילהאל ויהי אל םיבורה
?המל - םיה ותואל ומרזי אל םימע ינש לש תועמדה
ןיילתה לש ויתודוקפל ברסי אל ןצילה

...ךתיא תבשל הצור ינא

זולב ךתיא דוקרל הצור

זולב ךתיא דוקרל הצור
ראווצב ךל קשנל
םינטק םינאידניאו
לגעמב וניביבס ודקרי
זא ומכ ,דודש לופיל
םוקמ ותואב ,הלילה ךל הכחמ
ןופלט את ותואב ,הלילה ךל הכחמ
ןושארה הלילב ומכ ,הלילה ךל הכחמ
הווקת טעמכ ןיא וליפא
ךל הכחמ
הקוחר תא וליפא
ךל הכחמ

ךתיא קר ןתחתהל הצור
םילוחב םיניווגניפ לש ןגב
חריה ןמ דרי ןוסירומ
םולהי ימשב חרזת יסולו
זא ומכ ,דודש לופיל
םוקמ ותואב ,הלילה ךל הכחמ
ןופלט את ותואב ,הלילה ךל הכחמ
ןושארה הלילב ומכ ,הלילה ךל הכחמ
הווקת טעמכ ןיא וליפא
ךל הכחמ
הקוחר תא תא וליפא
ךל הכחמ
זולב ךתיא דוקרל הצור

ןדע ןגל ךרדה

ךתמשנ תא קקלל יתיצר
ףוסה דע
ךתומימת לא ףועל יתיצר
קונית ומכ
טאל יתוא תגרוה תאזה ריעה
הזה םולחה ךותב
םונהיגב תרבוע ןדע ןגל ךרדה

טבמאב עורש ינא וישכע
טבמ יב ץעונ ימוג לש זוורב
טאל יתוא תגרוה תאזה ריעה
הזה םולחה ךותב
םונהיגב תרבוע ןדע ןגל ךרדה

הבהא הל השוע

תוחורה ,םימרזה ךיא
לפרעל םיחבונ םיבלכ
לתפתמו שחול ינא
ילש רבעה תא הצור איה ךיא
דעל התוא בהואשו
דיה יל הרמגנ ,האור אל איה

הבהא הל השוע
םייניעה לומ ךתוא האור לבא

דקור ינא ,םידוקירה תבחר לע
המקנ לש בצמב
המדאה זכרמ לא עיזמ הפוג
םידלי ,םיתב לע תרבדמ איה
םיגייד לש תונחלוש
לומתאה תא האור
םיטוטרמסה שיא

...הל השוע

דוסה תא הקיזחמ איה
רקופה לש
דייפסה לש םיסאה תא
ףוסב חצנמ רקו'גה לבא

...הל השוע


תי'גני'ג

תולחלחכ םייניע יתש הל ויה
קלידאק שי ולש אבאל
םיפיה םישנאה םיכלוה ןאל ,טרסל וכלה
ןטק ףסכ ול היה אל וסנכנ אל

םיבכוכ הברה ךכ לכ הפ שי ,תי'גני'ג
םיריש הברה ךכ לכ הפ שי
,ךב ועגנ אל דועש
.הברה ךכ לכ ךב שיו

תחלקמב הרש הרו הדודה
ןמש גד ונספת םעפה
ץיקב ותיא ןתחתת תי'גנ'גה
ןיד ךרוע אמא ,תננג אבא ול שי

םיטישכתב ושרשר םינמזומה
הפוחה הל הכחמ ץוחב
הנותח היהת אל ,עתפל הטילחמ הלכה
ןופצב םיזיע בולחל הצור ינא
,הל הל הל תקעוצ אתבסה ,העונת'ת תנווכמ אמאה
אתבסה לש אמאה

...תי'גני'ג

.תי'גני'ג תויהל רשאמ תינידנולב תויהל לק רתוי הברה

תידיאונרפ ריע

הפי ךכ לכ דימת תא
םשגה ירחא
ךדי ףכב תובשונ תוחור
הוורפ ליעמ ךתוא ףטוע
ףרוח לש תורודמ
ןשעב הלוע הלוגס המטיפ

חרוב ןמזה לכ - תידיאונרפ ריע
חצור ןיאו ,הפוג שי - תידיאונרפ ריע
חכוש אל ןא דחא ףא - תידיאונרפ ריע
.הפוסה תא

תרעוב הטימ ,יתקעצ הלפשהה
רהה בג לע םיגלוז םינבדבוד
רהה בג לע םיגלוז םינבדבוד
הלילה יגוחמ ,לומ אפק ררקמה
חכשאש דע יתוא רוקד
.ןמזהמ יתשקיב

- תידיאורפ ריע
בחרמה לא ,ןאכמ תאצל בייח

ידמ הריעצ

סנכיהל הל ונתנ אל םה
םיחרפה תא רוכמל
םש ורמא תמליא איה
.ןבלה הפקל הסינכב
ונל יעירפת לא
,םידעוסה תחונמ תא
יל םיארנ םילגהו
ןציל לש תועמד ומכ
לזאזעל ידמ הריעצ איה

זולב םש ונדקר
רקובה רוא דע
ץוצינל יתכפה ,התוא יתקשקינשכ
הליפאה ךות לא יתוא החקל איה
קונית ומכ רוהט םשמ יתרזח

לזאזעל ידמ הריעצ איה
תעדל הצור ינא
.הזה בצעה ירוחאמ רתתסמ המ

ולסואב ףרוח

תוארל ולכי אל וניניב ודירפה םה
םיבהוא ונחנא ךיא
זופת עבצב הלע רחשה
קונית ומכ יתללי ,יתיכב רקוב ותוא
ינא ימ יתעדי אל
.השובכה ויקוטב רוניד יקוקיז רכוז

םיחולמ תוריקה ךיא ,ולסואב ףרוח
םינידסל רדוח גלשה ,ולסואב ףרוח
תפטלמ די ,ולסואב ףרוח
ךתואו ,םיגיידה ףירצ

קלד יתכפש ,ןשיה תיבה לא יתרזח
ןינבה ץצופתה
יתמלחש םירישה לכ תא יתפרש
השמתשה איהש םשובה תא רכוז
הדלי לש ףוג
לוז םשוב היה הז יל המדנ
...ולסואב ףרוח

ןמגרא ימש תחת ,תופחי ,תושוטנ ,תותקבב
ףוחה לע לוגסב ,תוקותמ תוקרזמ
םלועל רמגנ אלש רויצ ,ינופצה םיה לש

...ולסואב ףרוח