Make your own free website on Tripod.com

vatikey.GIF (9146 bytes)

"יצרא-דה" :האצוהה םש       "הדגירבה יקיתו" :הקהל
.1995 :האצוהה תנש

:טילקתה  תפיטע

brigada_small_disc.jpg (16456 bytes)

.םיפות ,הריש :רחש דדוע

.הריש :זר-ןהכ יחא
.תורטיג :ךילביל לבוי
.סב הרטיג :רומ םרוי
.זר-ןהכ יחא :םינחלהו םילימה לכ
.קרב ירוא ףותישב הדגירבה יקיתו :תילקיסומ הקפהו םידוביע
MP3  (!בורקב)   /   Real Player   :הנזאה טמרופ רחב 3:43 קשנ לש לכור .1

listen.gif (1000 bytes)

MP3  (!בורקב)   /   Real Player   :הנזאה טמרופ רחב 4:45 יטרדנטס זולב .2 listen.gif (1000 bytes)
MP3  (!בורקב)   /   Real Player   :הנזאה טמרופ רחב 4:29 תומולח .3 listen.gif (1000 bytes)
MP3  (!בורקב)   /   Real Player   :הנזאה טמרופ רחב 3:12 רטסופ .4 listen.gif (1000 bytes)
3:03 תומולח לש ריסא .5
2:34 ליבאנ הי .6
4:00 זולב ךתיא דוקרל הצור .7
2:49 ןדע ןגל ךרדה .8
MP3  (!בורקב)   /   Real Player   :הנזאה טמרופ רחב 3:13 הבהא הל השוע .9 listen.gif (1000 bytes)
3:37 תי'גני'ג .10
MP3  (!בורקב)   /   Real Player   :הנזאה טמרופ רחב 3:51 תידיאונרפ ריע .11 listen.gif (1000 bytes)
MP3  (!בורקב)   /   Real Player   :הנזאה טמרופ רחב 3:27 ידמ הריעצ .12 listen.gif (1000 bytes)
MP3  (!בורקב)   /   Real Player   :הנזאה טמרופ רחב 4:06 ולסואב ףרוח .13

listen.gif (1000 bytes)

Mooma-ב רתאה ינימ                        היפרגוקסיד